Popis čistenia

Čistiaci proces pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov.

Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru (1), kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia.

Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovaného aktivačného priestoru (2) s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodáva membránový kompresor alebo dúchadlo s bočným kanálikom (vysokotlaký ventilátor), ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy.

Ďalším stupňom čistenia je separácia (s jednoduchou a rušenou sedimentáciou)(3), kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do toku, do vsaku, alebo sa recykluje a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. Pre zvýšenie výkonu ČOV a z dôvodu zabránenia vyplavovaniu aktívneho kalu z ČOV je na odtokovom potrubí namontované zariadenie(4), ktoré vytvára akumulačnú zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod.

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku